Özel Güvenlik Sınavı Test 27


1. Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

2. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

3. Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?

4. Meydana gelen olaylarda kullanılan kimyasal maddelerin vücuttaki etkisini gidermek için aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

5. Kişi özgürlüğünün hakim kararı olmadan geçici olarak kolluk tarafından sınırlandırılmasına ______ denir.

6. Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?

7. Kapı metal detektörden ikinci defa geçen ve detektör tarafından sinyal alınan kişiye ne uygulama yapılır?

8. Örgüt içerisindeki belli kişilerce niyetlenilen gelecekteki sonuçlar ile onların nasıl elde edileceği ve başarının nasıl ölçülüp değerlendirileceği ile ilgili kararların alındığı sürekli ve sistematik sürece hangi isim verilir?

9. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yaparken dikkat etmemiz gereken kurallardandır?

10. Önemli kişinin yürüdüğü istikamet veya içinde bulunduğu aracın gittiği istikamet koruma elamanları tarafından saat yöntemine göre kaç kabul edilir?

11. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

12. Devriye ÖGG’nin güzergâhından ayrılma zorunluluğu ortaya çıkarsa nasıl davranır?

13. Şokun acil tedavisinde yer almayan yaklaşım hangisidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler arasında yer almaz?

15. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevlisinin özelliklerine uymaz?

16. Uyuşturucu maddeyi damara zerk eden bir kişinin aşağıdaki hastalıklardan hangisine yakalanma riski daha yüksektir?

17. Aşağıdakilerden hangisi yangın oluşum safhalarıdır?

18. Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine verilen kimlik kartını bir başkasına kullandırması durumunda nasıl bir suç işlemiş olur ve bu suçun yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

19. Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?

20. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

21. Kartlı geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisinde kullanılabilir?

22. Tesislere girişten evvel içeri girecek şahısların, taşıtların ve eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerin yapıldığı yere ne denir?

23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

24. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

25. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğesi değildir?

27. Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?

28. Deprem sırasında aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi doğrudur?

29. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin mağdur olabileceği suçlardan değildir?

30. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre ÖGG’lerinin yenileme eğitimi kaç yılda bir yapılır, eğitim süresi ne kadardır?

31. CCTV’de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?

32. 5188 sayılı yasa ile ÖGG’ye verilmiş olan zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz

33. Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden once önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak ve yasalara uygun olarak, mesleki anlamda kendisine verilen diğer görevleri yapmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek görev yapan personele ne denir?

34. Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak olanlardan değildir?

35. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim örneğidir?

36. Göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

37. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisidir?

38. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

39. Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma olayına ne denir?

40. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme maddesi olarak kullanılmaz?

41. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?

42. Bir eşyanın resmi makamlarca muhafaza altına alınarak sahibinin veya sahibi sayılan kimsenin geçici olarak zilyedine ve tasarruf emniyetine son veren işleme ne denir?

43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

44. Özel güvenlik personeli görev alanında bir suçla karşılaştığında;

45. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

46. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve etkili bir iletişim için gereklidir?

47. ÖGG’lerin ağırlıklı görevleri ___________ dir.

48. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi el detektörü tarafından tespit edilemez?

50. Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?

51. Aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden değildir?

52. Kanamalarda kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerine sıkma şeklinde uygulama yaparak kanamanın durdurulmasına ne denir?

53. ‘Koruma şekilleri korunan kişinin _________ göre belirlenmektedir.’ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

54. Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

55. Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışmaya ne denir?

56. Aşağıdaki ekiplerden hangisi binalarda kurulacak yangından korunma ekiplerinden değildir?

57. Aşağıdakilerin hangisi beden dilinin etkin kullanımına örnek gösterilemez?

58. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerindendir?

59. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanı ve yetkilerini kullanması bakımından tam doğru olarak tanımlanmıştır?

60. Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

61. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?

62. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla, hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ‘ ________ ‘ denir.

63. Donmada ilkyardım uygulamalarından olmayan hangisidir?

64. Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?

65. Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?

66. Parlama-patlama şeklindeki yanmaya örnek olacak cevap aşağıdakilerden hangisidir?

67. Kimyasal madde yanıklarında olay yerinde yapılacak ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

68. ÖGG’lerin temel eğitimi aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

69. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?

70. Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

71. ÖGG’nin sorumluluk alanında suç işleyen birisini yakaladığında tanzim edilen tutanak hangisidir?

72. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline _______ denir.

73. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?

74. Aşağıdakilerden hangisi ‘uzaktan saldırı’ yöntemlerinden değildir?

75. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme prensiplerine örnek değildir?

76. Suç işleme şüphesi ile bir kimsenin özgürlüğünün geçici bir süre kısıtlanmasına _______ denir.

77. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir?

78. ‘Olaylara karşıdakilerin gözüyle de bakabilmemizi sağlaması ve sağlıklı iletişimin kapısını aralaması açısından adeta altın anahtar konumundadır.’ ifadesi hangi kavramı nitelemektedir?

79. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin bir özelliği olamaz?

80. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhalarından birisidir?

81. Hareket sistemi hangi yapılardan oluşur?

82. Kontrolden çıkmış yanma olayına nedir?

83. Hukukumuzda bazı kişilerin aranması özel hükme bağlanmıştır. Hangisi bu kişilerden değildir?

84. Olayın işleniş tarzının ve mağdur-sanık-olay yeri ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne ad verilir?

85. ÖGG görev alanında bir suçla karşılaşırsa aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

86. Kaza, felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir?

87. Aşağıdaki belirtilen yerlerden hangisinde çalışan güvenlik görevlisi silah taşıyamaz?

88. Aşağıdakilerden hangisi sevilebilen kişilik özellikleri arasında yer almaz?

89. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasında yer alır?

90. CCTV’de kullanılan housinglerin amaçları nelerdir?

91. ‘Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamayacağı ve bunlara el konulamayacağı’ aşağıdakilerden hangisiyle güvence altına alınmıştır?

92. Suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz?

93. X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?

94. Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı kişilerdendir?

95. Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri ÖGG’nin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yapmak zorundadırlar?

96. ÖGG’leri görev alanı ve süresi içerisinde haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişilere nasıl davranır?

97. Özel güvenlik görevlisinin arama noktasında yaptığı arama sonunda bir suç unsuruna rastladığı kişiyi serbest bırakması durumunda hangi suçu işlemiş olur?

98. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?

99. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma yetkisinin unsurlarından değildir?

100. ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

I-ÖGG nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
II-Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
III-Kamu kolluğunun talebi olmalı
IV-ÖGG nin görev yaptığı şirketin sahibini emri olmalı
V-ÖGG nin görev alanında olmalıVI-İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...