Özel Güvenlik Sınavı Test 22


1. Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

2. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

3. İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?

4. Isı, oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşankimyasal reaksiyona ne denir?

5. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

6. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır, hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

7. Belirli dozda alındığı zaman; kulanıcının merkezi sinir sistemi üzerine psikolojik ve fiziksel etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alışkanlık ve bağımlılık yapabilen, doğal, yarı sentetik veya sentetik maddeye ne denir?

8. Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ______ denir?

9. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

10. Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek ve kurgu aşağıdakilerden hangisidir?

11. Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?

12. Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?

13. Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılır?

14. Tanık, mağdur, müşteki ve sanık ifadeleri hangi delil çeşitleri içerisinde sayılır?

15. İşletmelerin stratejik niyetini gerçekleştirmek amacıyla kendilerini motive ederek, bilginin performansa dönüşümünü sağlayarak ortak iş başarıları elde etmek üzere oluşturulan faaliyet birimine ne denir?

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisiolmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?

18. Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

19. Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

20. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?

21. Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme biçimlerinden birisi değildir?

22. ‘Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak’ aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisinegirmektedir?

23. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

24. Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

25. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

26. Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını aşağıdakilerden hangisi açar?

27. Aşağıdaki görevlerden hangisi özel güvenlik personeli için söylenemez?

28. Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

29. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik güzergâh boyu görevli sayılır?

30. Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?

31. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

32. Kişinin maddeye karşı kontrolünü kaybetmeye başlaması, maddeye karşı neyi gösterir?

33. CCTV’ de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?

34. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?

35. ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

36. Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

37. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisinine yakalama yetkisi verir?

38. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

39. Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindekimetal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayancihazlara ne ad verilir?

40. 5188 Sayılı Kanunun <http://www.ozelguvenliktr.com/5188-nolu-kanun> 7 nci maddesinin fıkrasına göre ÖGG’nin: ‘Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama’ yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?

41. Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?

42. Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?

43. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?

44. Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

45. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

46. Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı göz dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin asgari sayısını belirlemeye kim yetkilidir?

47. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

48. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?

49. Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılmasıgüç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. ‘FENNİ’ isminin doğru telaffuzuaşağıdakilerin hangisidir?

50. Özel Güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

51. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

52. Kaza ortamında ilk yapılması gereken nedir?

53. Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne denir?

54. Aşağıdaki yerlerden hangisi ÖGG’nin görev alanı değildir?

55. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

56. Gişe önünde bilet almak için bekleyen kalabalık hangi tür kalabalıktır?

57. 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

58. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

59. Aşağıdakilerden hangisi VİP’nin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

60. Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?

61. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

62. Hasta / yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

63. Özel güvenlik aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?

64. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

65. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

66. Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

67. Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?

68. Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?

69. ‘Değişmez-değiştirilemez, benzemez-benzetilemez,tasnif edilebilir’ özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

70. İlk ekip olay yerine ulaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

71. Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

72. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınmasında sakınca bulunmayan hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

73. Memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden hangi bakanlık sorumludur?

74. Özel Güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır?

75. Özel Güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?

76. Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris v.s. kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?

77. Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazları kullanımındakullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?

78. Hararet ve/veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz halindeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara _________ denir

79. ‘Olay yerini ve delilleri koruma’ ifadesi ÖGG’nin hangi tür görevine girer?

80. Renkli X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?

81. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

82. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

83. Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?

84. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

85. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

86. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?

87. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

88. Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

89. Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

90. Güvenlik Görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun _____ dir

91. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?

92. ‘Teknolojik güvenlik cihazları, güvenliği sağlamak için kullanılan _______ cihazlardır.’

93. Olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerin genel sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

94. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

95. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerine girmez?

96. Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?

97. Aşağıdakilerden hangisi insanların grup içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?

98. Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?

99. İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

100. Kolluk kuvvetlerinin idari görevleri içinde kamu düzenine veya kişinin vücut bütünlüğüne yönelik var olan bir tehdidin giderilmesi amacı ile yapılan özgürlük kısıtlamasına ne denir?

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...