Özel Güvenlik Sınavı Test 15


1. Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

2. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

3. Zor kullanma unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

4. Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmaya tek başına müdahale edilirken, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmamız gerekmektedir?

5. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar sonucunda amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?

6. Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP in _______ ve _______ üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik _______ ortadan kaldırmak veya _______ indirmektir.

7. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?

8. Bir ölümlü vakada, maktul olay yerinden ne zaman kaldırılır?

9. Yabancıların Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmeleri için ön şart nedir?

10. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?

11. Saniyeli fitillerin içerisinde bulunan patlayıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin zararlarından değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisinde yangının söndürülmesinde ‘köpük’ kullanımı uygun değildir?

14. ‘Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın’ atasözü hangi süreci ifade etmektedir?

15. Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?

16. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

17. Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

18. İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

19. Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

20. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?

21. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde alınacak önlemlerden biri değildir?

22. Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler hangi delil türündendir?

23. Özel güvenlik görevlisi olma şartlarını kaybeden kişi için hangi yaptırım uygulanır?

24. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın çeşitlerinden birisidir?

25. Uyuşturucu maddenin alınmamasından dolayı; sıkıntı, sinirlilik, baş ağrısı, unutkanlık, kalp atışlarında azalma vb. şeklinde kendini gösteren durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?

26. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dâhilinde ilişkiler kurarız. 80 cm ile 2 metre arasında mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?

27. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

28. CCTV sisteminde kullanılan cihazlardan ‘Quad’ ne işe yarar?

29. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

30. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

31. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

32. Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

33. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

35. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan, toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler arasında yer almaz?

36. Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?

37. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerinin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?

38. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri için söylenemez?

40. Aşağıdakilerden hangisi kokainin insan sağlığı üzerindeki etkilerinden değildir?

41. Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?

42. Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

43. Aşağıda belirtilenlerden hangisi ısı kaynaklarındadır?

44. ‘Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir’ cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

45. Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?

46. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

47. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın ortak özelliklerinden değildir?

48. En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?

49. ‘Acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor yada sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale’’aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

50. Aşağıdaki delil çeşitlerinden hangisi maddi deliller içerisinde yer almaz?

51. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?

52. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

53. Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça ne ad verilir?

54. 5188 Sayılı Yasanın 23 üncü maddesinde özel güvenlik görevlilerinin ceza uygulaması bakımından ‘kamu görevlisi’ sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?

55. Aşağıdakilerden hangisi araç giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?

56. 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

57. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?

58. Yavaş yanma olayına aşağıdakilerden hangisi örnek olur?

59. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri olarak gösterilemez?

60. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik cihazlarından biri olarak sayılamaz?

61. Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?

62. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerinden biri değildir?

63. Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki tampon bölgeye ne ad verilir?

64. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

65. Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

66. Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

67. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?

68. Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan _____ tarafından özel güvenlik izni verilebilir?

69. Olay yerinin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi yasal bir zorunluluktur?

70. Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine _____ denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

71. Havayolu tam tıkanıklık bulguları hangisi değildir?

72. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

73. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı elektronik aygıtlardan olamaz?

74. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

75. Aşağıdakilerden hangisi kalbin durduğunun göstergesidir?

76. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden biri değildir?

77. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür bir kırıktan bahsedilir?

78. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesine _____ denir.

79. Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

80. Bir veya birden çok insanı belli bir amaca doğru devamlı bir şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaya_____ denir.

81. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri tespit yöntemlerinden değildir?

82. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime _____denir.

83. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

84. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

85. ‘Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine_____ denir.’

86. Hangisi X-Ray tarama cihazının parçalarından değildir?

87. Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

88. İlk yardımda ABC’deki A’ nın tanımı nedir?

89. Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?

90. Güvenlik altına alınmış her hangi bir mevkie (toplantı salonu, ikametgâh girişleri, sinema, VİP salonu vb. gibi) kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş-çıkışlarını sağlamak amacı ile oluşturulan güvenlik noktasına _____denir.

91. Aşağıdakilerden hangisi donmanın belirtilerinden değildir?

92. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ________ denir.

93. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biridir?

94. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?

96. Bir tabanca ile işlenen cinayet mahallinde aranacak en önemli delil hangisidir?

97. İnsanın ana rahmine düştüğü andan itibaren sahip olduğu vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel hakları aşağıdakilerden hangisidir?

98. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?

99. Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde yer almamaktadır?

100. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...