Özel Güvenlik SınavıTest 05


1. Ziraat Bankasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi özel güvenlik görevlisi, görev sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I 4483 Sayılı Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanuna göre işlem yapılır
II Hakkında inceleme raporu düzenlenir
III Dava açılabilmesi için yargılanmasının gerektiğine karar verilmesi gerekir
IV Yargılanma iznini mülki idare amiri verir
V Savcı doğrudan doğruya dava açabilir

2. Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?

3. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma

4. 4857 Sayılı İş Kanununa göre “Bu Kanun kapsamına gören iş yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (Md.47/1) Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

5. Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?

I Dernek kurma
II Siyasi parti üyeliği
III Sendika üyeliği
IV Grev
V Hak arama hürriyeti

6. Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?

7. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I Kimlik sorma
II Parmak izi alma
III Üst ve eşya arama
IV Konut ve iş yeri arama
V El koyma
VI Müsadere
VII Yakalama
VIII Tutuklama

8. Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan ÖGG için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

9. Hırsızlık suçunun faalini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?

I Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır
II Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır
III Kasten yaralama suçu işlemiştir
IV Meşru müdafaa halindedir
V Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır
VI Kanun hükmünü icra etmiştir

10. Özel güvenlik görevlisi hangi işlemi genel kolluğa bildirmek zorundadır?

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12. Anayasanın bağlayıcılığıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

13. Bir fiilin suç sayılması için hangi unsurların bulunması gerekir?

14. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında suç işlenmesinden sonra, suçluyu yakalaması nasıl bir yetkinin kullanılmasıdır?

15. Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı ÖGG çalışamaz?

16. ÖGG’ne valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

17. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

18. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?

19. Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın şartlarındandır?

20. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran ÖGG’ne hangi müeyyide uygulanır?

21. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların özelliklerinden değildir?

22. Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?

23. Eşkal tarifi yapılırken, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az önem arz eder?

24. Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?

25. Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla, şahısların üzerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?

26. Özel güvenlik görevlililerinin ister kendileri olsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun, emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

27. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?

28. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?

29. Devriye memurlarında aşağıdaki teçhizatlardan hangisi bulunmaz?

30. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan devriye çeşitlerinden değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

32. Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergah boyu görevli sayılır?

33. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin adli görevlerindedir?

34. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?

35. Görme, koklama, dokunma, duyma, ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine …………………. denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

36. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerindendir?

37. Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleşmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir?

38. Aşağıdakilerden hangisi bomba çeşitlerinden değildir?

39. Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

40. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde türlerinden değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının özelliklerinden değildir?

42. Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?

43. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

44. Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?

45. Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?

46. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

47. Yasadışı toplumsal olayların hepsi zaten aniden ortaya çıkmış olaylar değildir. Belli bir geçmişi ve hazırlık dönemi vardır. Hazırlık safhasında rol alanlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında rol alır?

48. Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıklarının özelliklerinden sayılmaz?

49. Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50. Ortak kolaylıkları paylaşmaya çalışan kalabalıklara; rastgele kalabalıklar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz?

51. Polisiye bir özellik taşıyan, toplumsal olaylarda yer alan, toplantılardaki, gösteri yürüyüşlerindeki, mitinglerdeki ve grevdeki kalabalıklara ne ad verilir?

52. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi stresin belirtilerindendir?

I Saldırganlık ve kayıtsızlık
II Korkulu rüyalar
III Karamsarlık, kendini küçük görme
IV Durgunlaşma çökkünlük hali

53. Aşağıdakilerden hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?

54. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

55. Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?

56. Aşağıdakilerden hangisinde metal detektörlerin çalışma prensibi doğru olarak verilmiştir?

57. Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri ne ile sonuçlanır?

58. Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerinden değildir?

59. Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?

60. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilmeyecek hususlardandır?

61. Tek araçlı koruma düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanılıştır?

62. Korunan kişinin seyahatlerinde kullanılan araçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

63. Aşağıdaki hususlardan hangisi korumanın amaçlarından değildir?

64. Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

65. Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?

66. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

67. Aşağıdakilerden hangisi araçla koruma düzeninde konvoyun büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?

68. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

69. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

70. Boyun kırığı şüphesi olan hastalarda ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

71. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı hastalara kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır?

72. Şok durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

73. Aşağıdakilerden hangisinin sara krizinde yapılması doğrudur?

74. Göğüs kısmına yabancı cisim batması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz?

75. Şok durumunda hastaya hangi pozisyon verilmelidir?

76. Bilinç kaybı olan hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?

77. Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

78. Aşağıdakilerden hangisi sıcak su yanıklarında ilk yapılması gerekendir?

79. Suni solunum nedir?

80. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?

81. Olay yerindeki delil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

82. Olay yerinde delillerin kaybolmaması ve olay yerini korumak amacıyla aldığımız tedbirlere aykırı hareket edenlere ne yapılmalıdır?

83. Aşağıdakilerden hangisi olaya müdahale eden ilk ekibin olay yerinde alacağı tedbirlerden değildir?

84. Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin karakteristik özelliklerinden değildir?

85. Olay yerine bulanan yaralıya/yaralılara bir an önce acil müdahale yapılması gerektiği hallerde, izlenilmesi gereken usul aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I Olay yerine giriş çıkışlarda aynı hat kullanılmalıdır
II Olay yerine kesinlikle kimse alınmaz
III Olay yerine mağdur yakınları alınır
IV Olay yerine sadece sağlık görevlileri alınır

86. Öldürme, soygun yada yaralama gibi olaylardan, olay yerinde bulunan cam parçalarının üzerinde faile ait hangi deliller bulunabilir?

87. Olay yeri incelenmesi ile ilgili en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

88. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?

89. Olay yeri inceleme ekibinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

90. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?

91. Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

92. Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?

93. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

94. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

95. Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?

96. Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?

97. Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?

98. Karbondioksitin birinci derece söndürme ektisi aşağıdakilerden hangisidir?

99. Elektrik malzemeleri - motorları yangınında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

100. Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...